AWS DynamoDB – The Complete Guide (Build 18+ Hands On Demos)

AWS DynamoDB – The Complete Guide (Build 18+ Hands On Demos)

  • Level: Beginner
  • Phòng ban: ESS

Master Amazon DynamoDB, the Serverless NoSQL AWS database. Integrate DynamoDB w/ Web & Mobile Apps over Node.js REST API

Free nếu bạn là thành viên GTVSEO!

Access Denied

Vui lòng đăng nhập để nhận khoá học miễn phí!