Mastering Odoo 9 Development – Technical Fundamentals

Mastering Odoo 9 Development – Technical Fundamentals

  • Level: Beginner
  • Phòng ban: ESS

Everything you need to get started developing Odoo applications. No previous Python experience required.

Free nếu bạn là thành viên GTVSEO!

Access Denied

Vui lòng đăng nhập để nhận khoá học miễn phí!