REST API Design, Management, Monitoring & Analytics

REST API Design, Management, Monitoring & Analytics

  • Level: Beginner
  • Phòng ban: ESS

REST API principle & design. Hands-on API management tools with Kong API Gateway, Docker, Zipkin, Elasticsearch, Kibana

Free nếu bạn là thành viên GTVSEO!

Access Denied

Vui lòng đăng nhập để nhận khoá học miễn phí!